پس از اتمام دوره مدرک مدرسه آی گرافیکال به دانش آموزان آن دوره اهدا می گردد.

نمونه مدرک :
مدرک پایان دوره آی گرافیکال